dijous, 7 d’abril de 2011

CCSS 3r SÍNTESI UNITAT BLOCS-GEOPOLÍTICS-UNIÓ EUROPEA

1. Investigació:

A)Quan es va fundar l’ONU?

b) a quina conferència o reunió?

c) Què signifiquen les sigles ONU?

d) Quins objectius té?

e) Explica la funció de les seves institucions

f) Busca el significat de les sigles UNESCO, ACNUR, FAO i OIT.

2. Investiga què és un estat unitari i un estat federal.

3. Fer els exercicis del llibre de text de la unitat “Els blocs geopolítics”

4. Fer les activitats de les fotocòpies.

5. Acabar la taula resum de la geografia d'Europa.


Lliurament : 3r B Dimecres 4 de maig i 3r C dimarts 3 de Maig. Aquell mateix dia es farà la prova escrita de la geografia política d'Europa- Unió Europea.

Format: document word imprès. Portada. Afegir les fotocòpies. Heu de copiar els enunciats i afegir una còpia de la taula sobre els països d'Europa. Els exercicis de les fotocòpies es poden fer a les fotocòpies