dijous, 27 de novembre de 2008

CCSS 3r-Instruccions examen unitats 2 i 3

EXAMEN UNITATS 2 I 3

El contingut a estudiar és el següent:
- Unitat 2 (3 del llibre), de la pàgina 42 a la 51
- Unitat 3 (4 del llibre), de la pàgina 58 a la 65

L'examen tindrà diferents parts, entre les quals:
a) 10 preguntes a contestar si són certes o falses. No cal correcció de les no certes. Es decomptarà 0,1 punts per error. Millor contestar amb seguretat, si no, millor deixar la resposta en blanc.

b) 5 definicions de termes propis del tema. Exemples: béns de producció, venda al detall, demanda, oferta, TIC, teletreball, deslocalització, IRPF, IVA, mercat, borsa, acció, conveni, sindicat, població activa, artigatge, guaret, monoconreu, openfield, bocage, belt....

c) Preguntes d'esquematització o resum de la informació. Exemples:- Realitza l'esquema dels factors de producció- Esquema dels factors de l'agricultura.

d) Comparació de diferents elements: compara l'agricultura de subsistència i la de mercat, o l'economia de mercat i la planificada....

e) Preguntes més concretes sobre algun aspecte del tema: Característiques de l'agricultura d'artigatge, Explica els tipus de parcel·les....

f) Preguntes a partir d'un gràfic o mapa. No caldrà comentari.

g) Qualsevol altre contingut present a l'activitat de síntesi de la unitat pot sortir en l'examen.